Missie en visie & identiteit

Kenmerken van de school

 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Identiteit
 • Respect
 • Verantwoordelijkheid
‘Nour is de school waar je wordt wie je bent.’

Basisschool Nour is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag. De islamitische levensbeschouwelijke identiteit is het voornaamste verschil met het reguliere Nederlandse basisonderwijs. Basisschool Nour streeft ernaar om hun leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. We willen bereiken dat de kinderen zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. We zijn erop gericht onze leerlingen te brengen tot kennis van de schepper Allah en hen te leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan, helpen we de kinderen te “worden wie ze zijn”. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven we onze leerlingen een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten, hun geloven te begrijpen, te respecteren, te waarderen en waarden te delen. We streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn plaats in de samenleving te kunnen innemen vanuit een Islamitische levensbeschouwelijke identiteit. De Profeet Mohammed (sas) heeft gezegd: “Ik ben slechts gezonden om de gunsten van het goede gedrag (akhlaaq) te voltooien.” Als je voor Simonscholen kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) vormen daarbij het uitgangspunt.

Identiteit

Kwaliteit

Basisschool Nour is een Nederlandse basisschool met een islamitische grondslag, die zich richt op 5 integratie, mét het behoud van de eigen islamitische normen, waarden en cultuur. Hier worden de kinderen opgeleid om met succes vervolgonderwijs te kunnen volgen en goed te functioneren binnen de Nederlandse maatschappij.

Identiteit
 • Ik word wie ik ben. 
 • Ik ben onderdeel van een Nederlandse school met islamitische identiteit. 
 • Ik ben het eens met het lesgeven volgens het Nederlandse onderwijssysteem.
 • Ik ben dankbaar voor de godsdienstlessen op school.
 • Ik ben dankbaar voor het islamitische gebed op school.
 • Ik ben dankbaar voor de viering van islamitische feestdagen. 
 • Ik kies voor een schoolklimaat waar akhlaaq (beschaafdheid en goed gedrag) centraal staat.
Veiligheid
 • Ik mag zeggen wat ik vind met respect voor de ander. 
 • Ik voel me thuis en op mijn gemak binnen de school.
 • Ik mag zijn wie ik ben. • Ik voel me veilig in ons schoolgebouw. 
 • Ik voel me gelijkwaardig aan de ander, niemand is beter.
 • Ik houd me aan het protocol pesten.
 • Ik weet wat de schoolregels zijn en gedraag me ernaar.
Respect
 • Ik waardeer de ander.
 • Ik heb een luisterend oor.
 • Ik oordeel niet.
 • Ik ben verdraagzaam en tolerant voor de ander. 
 • Ik heb respect voor ieders mening en geloof.
 • Ik vertrouw de ander.
Verantwoordelijkheid
 • Ik draag bij aan een positief en gezond schoolklimaat.
 • Ik voel me betrokken bij de school.
 • Ik weet wat mijn rol is als kind.
 • Ik weet wat mijn rol is als directeur.
 • Ik weet wat mijn rol is als leerkracht.
 • Ik weet wat mijn rol is als ouder.

Onze missie:

'Nour is de school waar je wordt wie je bent.'

Om de identiteit te bestendigen zijn in het beleidsplan van Simonschoelen en het schoolplan van Nour de missie en visie vastgelegd. Juist vanwege het brede identiteitsspectrum is het van belang deze helder voor ogen te hebben en uit te dragen. Door rekening te houden met wat kinderen nodig hebben, hun talenten aan te spreken, maar ook hun te leren om te gaan met mensen die andere opvattingen en achtergronden hebben, wordt gewerkt aan een optimale ontwikkeling (SIMON Strategisch Beleidsplan, 2016). Elke leerling, met welke geloofsovertuiging dan ook, is welkom op onze school. Wij 6 proberen kinderen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. Het kennen en begrijpen van de islamitische waarden, hiervan overtuigd zijn en het onderhouden van een relatie met hun Schepper en Hem gehoorzaam te zijn, leidt tot gedragsverbetering. Nour gaat ervan uit dat karaktervorming en gedragsontwikkeling net zo belangrijk zijn als de cognitieve ontwikkeling. Hoe de bovenstaande visie, missie en idealen vorm krijgen in de praktijk, kan het best worden beschreven door een gewone schooldag als leidraad te nemen. Wanneer leerlingen ’s morgens de school betreden, bevinden de leerkrachten zich in de gangen bij de ingang van de groepen en begroeten alle leerlingen persoonlijk met Salam Aleikoem, vrede zij met jullie. Na een leeskwartier, nemen de kinderen plaats in de kring en openen de dag gezamenlijk met een dua of een koranvers in het Arabisch en het Nederlands. Dan starten de lessen die voldoen aan de door het ministerie van OCW gestelde eisen en vergelijkbaar zijn met die op andere scholen, al ligt op onze school door het grote aantal NT2-spreker wel sterk de nadruk op (voortgezette) tweedetaalverwerving (NT2). Sociaal emotioneel wordt de methode Vreedzame school gebruikt. Met de methode Vreedzame school is, door de ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie, een overkoepelend orgaan voor alle islamitische scholen in Nederland) een uitbreiding vanuit islamitisch perspectief gemaakt. Na iedere pauze wordt geëvalueerd hoe de pauze verlopen is en hoe de leerlingen hebben bijgedragen aan een fijne pauzetijd voor hun medeleerlingen. In de middag vindt voor leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 het middaggebed plaats. Gehele klassen leerlingen begeven zich om de beurt naar de gebedsruimte en verrichten daar gezamenlijk het gebed. Wekelijks vinden er daarnaast godsdienstlessen, koranlessen en lessen van De Vreedzame School plaats. De lesdag eindigt op de vrijdag om 12.15 in verband met het vrijdagsgebed.