Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Klik hier om de schoolgids te downloaden.
Voor informatiegids "Worden wie je bent" klik hier.

Klik hier voor het schoolveiligheidsplein.
Klik hier voor het anti-pestprotocol.
Klik hier voor veiligheid en calamiteiten plan
Klik hier voor meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Klachtenregeling voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs

Het islamitisch onderwijs bevat een klachtenregeling voor alle betrokkenen bij de school. De volledige regeling ligt ter inzage op school en kan op verzoek van belanghebbenden worden ingezien.

Indien een klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt de klacht schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. SIMON is aangesloten bij de “Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs”. De Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs wordt in stand gehouden door de ISBO. Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het bureau van Onderwijsgeschillen. De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over Islamitische scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zij bij de Commissie hebben aangesloten. De Commissie neemt kennis van klachten die op grond van de klachtenregeling van de school bij de Commissie kunnen worden ingediend. Het gaat om klachten over een beslissing of een gedraging van iemand die bij de desbetreffende school betrokken is. De Commissie onderzoekt de klacht een brengt advies uit aan het bevoegd gezag met betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid en de gegrondheid of ongegrondheid van de klacht. De Commissie kan daarbij een aanbeveling aan het bevoegd gezag doen over te nemen maatregelen.

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-islamitisch-onderwijs

Onderwijsgeschillen
Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl

Passend Onderwijs/Samenwerkingsverband

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Dat is passend onderwijs. Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze digitale schoolgids 2022-2023.
Onze school is aangesloten bij:

Samenwerkingsverband de Meierij PO
Hervensebaan 9
5232 JL 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6112206
www.de meierij-po.nl