Ouders

Ouders en school trekken gezamelijk op om de kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Betrokkenheid van de ouders bij het leven op school hoeft niet te blijven bij het bezoeken van avonden of rapportgesprekken. Onze ouders zijn ook actief betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten en vieringen, zoals Ramadanfeest en het Offerfeest. Daarnaast vinden er een aantal keren per jaar thee-ochtende plaats waarbij alle ouders elkaar kunnen treffen. Meepraten en meedenken in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn goede manieren om de school van een andere kant te leren kennen. Ouders/verzorgers zijn belangrijk binnen onze school. Zij vertrouwen immers hun kind(eren) toe aan de school.

Iedere 4 jaar verschijnt er een nieuwe schoolgids. De schoolgids is een uitgave voor ouders waarin informatie staat over waar de school de komende 4 schooljaren aan werkt.
Natuurlijk informeren wij u over de schoolvorderingen van uw kind(eren) via een rapport en de rapportbespreking met de leerkracht. Ook brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit, "De Nieuwskriebels".
Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht of de directeur van de school te hebben. Maak hier wel altijd een afspraak voor. We vinden de communicatie tussen de ouders/verzorgers en de school onmisbaar.

Vertrouwenspersoon

Net als op alle Simonscholen wordt ook op Nour veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Het hele team doet hiervoor haar uiterste best. Vergissingen en fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kan ongenoegen ontstaan. U kunt dan het beste direct met de betreffende persoon en leidinggevende bespreken. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht of de directie na schooltijd. Vindt u dit niet voldoende, dan is het mogelijk een klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon Juf Nazik Goksel. Onze school is via de GGD aangesloten bij EVP (Externe vertouwenspersoen). U kunt met een EVP via het telefoonnummer 088-3686759 contact opnemen.
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie hierover
vindt u in onze digitale schoolgids.