Ouders

Ouders en school trekken gezamelijk op om de kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Betrokkenheid van de ouders bij het leven op school hoeft niet te blijven bij het bezoeken van avonden of rapportgesprekken. Onze ouders zijn ook actief betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten en vieringen, zoals Ramadanfeest en het Offerfeest. Daarnaast vinden er een aantal keren per jaar thee-ochtende plaats waarbij alle ouders elkaar kunnen treffen. Meepraten en meedenken in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn goede manieren om de school van een andere kant te leren kennen. Ouders/verzorgers zijn belangrijk binnen onze school. Zij vertrouwen immers hun kind(eren) toe aan de school.

Elk jaar geeft onze school een jaarkalender uit. In de jaarkalender vindt u allerlei relevante en praktische informatie over onder andere vakanties, personeel, resultaten CITO, schooltijden. Daarnaast verschijnt er iedere 4 jaar een schoolgids. De schoolgids is een uitgave voor ouders waarin informatie staat over waar de school de komende 4 schooljaren aan werkt. Bijlage scholengids en jaarkalender zie onder aan de pagina.
Natuurlijk informeren wij u over de schoolvorderingen van uw kind(eren) via een rapport en de rapportbespreking met de leerkracht. Ook brengen we regelmatig een nieuwsbrief uit, "De Nieuwskriebels".
Uiteraard is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht of de directeur van de school te hebben. We vinden de communicatie tussen de ouders/verzorgers en de school onmisbaar.

Vertrouwenspersoon

Net als op alle Simonscholen wordt ook op Nour veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van het onderwijs. Het hele team doet hiervoor haar uiterste best. Vergissingen en fouten zijn echter niet altijd uit te sluiten. Hierdoor kan ongenoegen ontstaan. U kunt dan het beste direct met de betreffende persoon en leidinggevende bespreken. Ouders/verzorgers zijn altijd welkom bij de groepsleerkracht of de directie na schooltijd. Vindt u dit niet voldoende, dan is het mogelijk een klacht voor te leggen aan de vertrouwenspersoon Juf Nazik Goksel. Onze school is via de GGD aangesloten bij EVP (Externe vertouwenspersoen). U kunt met een EVP via het telefoonnummer 088-3686759 contact opnemen.
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie hierover
vindt u in onze digitale schoolgids.

Klachtenregeling voor het Islamitisch primair en voortgezet onderwijs

Het islamitisch onderwijs bevat een klachtenregeling voor alle betrokkenen bij de school. De volledige regeling ligt ter inzage op school en kan op verzoek van belanghebbenden worden ingezien. Indien een klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt de klacht schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie. SIMON is aangesloten bij de “Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs”. De Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs wordt in stand gehouden door de ISBO. Het secretariaat van de Commissie wordt gevoerd door het bureau van Onderwijsgeschillen. De Commissie strekt haar werkzaamheden uit over Islamitische scholen voor primair en voortgezet onderwijs die zij bij de Commissie hebben aangesloten. De Commissie neemt kennis van klachten die op grond van de klachtenregeling van de school bij de Commissie kunnen worden ingediend. Het gaat om klachten over een beslissing of een gedraging van iemand die bij de desbetreffende school betrokken is. De Commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag met betrekking tot de ontvankelijkheid of niet-ontvankelijkheid en de gegrondheid of ongegrondheid van de klacht. De Commissie kan daarbij een aanbeveling aan het bevoegd gezag doen over te nemen maatregelen.

https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijkeklachtencommissie-
islamitisch-onderwijs


Onderwijsgeschillen

Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl

Passend Onderwijs/Samenwerkingsverband

Onze school heeft als taak voor iedere leerling een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. Dat is passend onderwijs. Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze digitale schoolgids 2015-2019.
Onze school is aangesloten bij:

Samenwerkingsverband De Meierij
Berlicumseweg 8g
5248 NT Rosmalen
www.de-meierij.nl

Praktische informatie

Voor praktische informatie verwijzen wij u naar de volgende links: 
Jaarkalender Nour   
Schoolgids Nour 2015-2019

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl