Kim olduğunu öğren
كن من تكون
"Worden wie je bent"

Onze School

Schoolinformatie

 

 

Ons onderwijs

Dagelijks hebben wij de zorg voor de kinderen toevertrouwd gekregen. Wij vinden het op school belangrijk dat er een sfeer en klimaat heerst, waarin kinderen zich veilig voelen en waardoor zelfvertrouwen ontstaat. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich evenwichtig ontwikkelen. De kinderen moeten kennis en vaardigheden opdoen om zich voor te bereiden op de steeds veranderende wereld om zich heen. Wij steken daarom veel tijd in de vaardigheden lezen, taal en rekenen. Daarnaast is er aandacht voor wereldoriëntatie, expressie en motorische ontwikkeling. Op deze gebieden verschilt onze school niet van iedere andere Nederlandse school. Wel staat er wekelijks godsdienstles (Islam) op het rooster. Voor het trainen van sociale vaardigheden en burgerschap gebruiken we de methode van de Vreedzame School. Wanneer de kinderen aan het eind van groep 8 basisschool Nour verlaten, gaan wij ervan uit dat ze voldoende bagage hebben mee gekregen om de stap naar het vervolgonderwijs met succes te maken.

 

Godsdienstonderwijs

Het doel van het godsdienstonderwijs op onze school is dat de leerlingen vertrouwd raken met de verhalen uit de Koran en de Soenna, waarin Allah zich openbaart aan mensen. Wij proberen de kinderen bij te brengen hoe ze er, naar het voorbeeld van Mohammed (v.z.m.h.) in de praktijk mee om kunnen gaan. Alle lessen worden in het Nederlands gegeven. In groep 1, 2 en 3 wordt een start gemaakt met het leren van verhalen, korte soera's en het dagelijks gebed. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze leren over de islamitische leefwijze en gedragsleer, gebedszaken, geloofsleer en de levensloop van de profeet. Daarnaast krijgen de kinderen van groep 4 tot en met 8 één keer per week koranles. We willen onze leerlingen leren te handelen volgens de islamitische waarden en normen.

 

Het team

De meeste leraren op onze school zijn groepsleerkrachten. Ze zijn juf of meneer van een eigen groep leerlingen en hebben daar de dagelijkse zorg voor. Daarnaast hebben we twee vakleerkrachten: een voor godsdienst en een voor gym. Op onze school is één interne begeleider aanwezig. Verder werken wij met leerkrachtspecialisten. Deze leerkrachten zijn gespecialiseerd op het gebied van taal, rekenen en gedrag.

 

Contacten met ouders

Ouders en school trekken gezamelijk op om de kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Betrokkenheid van de ouders bij het leven op school hoeft niet te blijven bij het bezoeken van avonden of rapportgesprekken. Onze ouders zijn ook actief betrokken bij de organisatie van allerlei activiteiten en vieringen, zoals Ramadanfeest en het Offerfeest. Daarnaast vinden er een aantal keren per jaar thee-ochtende plaats waarbij alle ouders elkaar kunnen treffen. Meepraten en meedenken in de Ouderraad en Medezeggenschapsraad zijn goede manieren om de school van een andere kant te leren kennen.

 

Intergratie

Basisschool Nour is onderdeel van de Brede Bossche School in de wijk Kruiskamp. Vanaf 2013 delen wij het gebouw met basisschool de Kruisboelijn. De kinderen bezoeken samen het theater, spelen toneel en maken muziek. Verder maken de kinderen kennis met de stad en met het bedrijfsleven door stadswandelingen en bezoeken aan bedrijven. Dit alles draagt bij aan een goede integratie in de Nederlandse maatschappij. Met behoud van hun eigen godsdienstige waarden, want uiteraard besteden we veel aandacht aan de islam. Kortom, Nour is een school onder de scholen. Een school met een eigen islamitische identiteit, maar ook gewoon een basisschool als alle anderen.

 

 

 

 

 

Schooltijden

Maandag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Dinsdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Woensdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Donderdag: 8:30 - 12.30  / 13:00 - 14:30

Vrijdag: 8:30 - 12.15

Wij hanteren een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school.

 

Basisschool Nour is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.